આપણી નગરપાલિકાની કોઈપણ પ્રકારની મિલ્કતને નુકશાન થાય તેવી કોઈ પ્રવૃત્તિ નહી કરી કે તેવી પ્રવૃત્તિ કરનારને રોકવા. મ્યુનીસીપાલીટીના ઘરવેરા, પાણીવેરા, ગટરવેરા, વિગેરે તમામ કરનાં નાણાં સમયસર ભરી દેવા અને બીનજરૂરી વિલંબ કે લીટીગેશન ન કરવા. પાણીનો કરકસરયુક્ત ઉપયોગ કરી અને મૂલ્યવાન પાણીનો બગોડ અટકાવવો. સ્ટ્રીટ લાઈટોની જાળવણી કરવી અને બીજરૂરી લાઈટો ચાલુ માલુમ પડે તો તાત્કાલિક મ્યુનિસીપાલીટીનું ધ્યાન દોરવું. કાયદેસરના કનેક્શન વગર કે કર ભર્યા વગર કોઈપણ પ્રકારના જોડાણ જેવા કે પાણી, ગટર, લાઈટ નો લાભ ન લેવો, તેવા લાભ લેનારની વિગતો નગરપાલિકામાં તાત્કાલિક આપવી અને આવા કનેક્શનો કાપી નાંખવામાં મ્યુનીસીપાલીટીને સહયોગ આપવો. કચરો-કુડો કે પાણી, એઠવાડ કે કાગળો, કોથળીઓ ગમે તે રસ્તા પર ન નાંખતા જે તે નજીકની કચરાપેટીમાં જ નાખવો. પોતાના વિસ્તારમાં થતા કોઈપણ વિકાસ કામની ગુણવત્તા સારી ન જણાય તો નગરપાલિકામાં તાત્કાલિક સમક્ષ અધિકારીનું ધ્યાન દોરવું. જાહેર શૌચાલયો અને જગ્યાઓનો ઉપયોગ સફાઈ, સ્વચ્છતા જળવાય તે રીતે કરવો.

HISTORY

Palanpur was first settled by a Rajput name Prahladan, belonging to the Paramara dynasty of Rajputs, who received the surrounding area as appanage from his elder brother, who ruled the region of Arbud Parvat, what is known as Mount Abu now. Palanpur was known as Prahladanpur because of the name of founder king Prahladan. In the history of Jainism also it is known as prahaladanpur. Palanpur town later became the seat of the British India.The town was once heavily fortified with seven Darwaja [Gate] in different directions, providing the only means of thoroughfare; these are now in ruins. Some of the gates known are called as follows "Shimla Darwaja", "Delhi Darwaja","VirBai Darwaja","Meera Darwaja" " Malan Darwaja" " Saalampur " and "Gathaman Darwaja". Of much more recent vintage are the other monuments that dot the town: the "Keertisthambh" or "victory tower" was erected in the 1930s, as were the Jorawar palace(Currently used as Judicial Court) and the Balaram palace. The main old market places also called heart of palanpur is Nanibazar,Moti Bazar,Dhal vas etc. Palanpur has beautiful gardens: Shashivan and Chaman Bag. Palanpur has beautiful lake name " Maansarovar " Well known King Sidhdhraj Jaysinh of Patan town was born in the Palanpur. Her Mother built Lord Shiva's "Pataleshwar Temple" of Palanpur.

Palanpur City Guide

Complaint Redressal System

Nagarpalika Helpline